Voorblad Overgangsnormen

Overgangsnormen vmbo 2019-2020 incl. aangepaste versie i.v.m COVID-19

Klik op onderstaande link.

 

Vanwege COVID-19 hebben wij de overgangsnormen aan moeten passen. Hieronder vindt u de aangepaste versie.

Overgangsregeling 2019-2020 vmbo; Theda Mansholt College en Rutger Kopland School.

COVID19-overgangsbepalingen 2019-2020

Ten gevolge van de coronacrisis is de wijze waarop het onderwijs aan onze leerlingen wordt verzorgd (zeer snel) aangepast.

 • Leerlingen krijgen niet fysiek onderwijs, maar les op afstand, via digitale hulpmiddelen.
 • Leerlingen krijgen andere vormen van toetsing en beoordeling aangeboden dan zij tot nu toe gewend waren of in een verhouding (toets/opdrachten) die zij tot nu toe niet gewend waren.
 • Leerlingen hebben (gedeeltelijk) te maken met een ander dagritme.
 • Leerlingen worden mentaal extra belast door de ontstane situatie.
 • De monitoring van leerlingen geschiedt op afstand. Het zicht op de ontwikkeling van leerlingen vindt op een ongebruikelijke manier plaats. Deze manier kent beperkingen.
 • Leerlingen kunnen beperkingen ervaren in de toegang tot onderwijs, door de beperkende mogelijkheden voor georganiseerde leerondersteuning.
 • Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte worden (gedeeltelijk) anders bediend dan zij gewend zijn.
 • De context van leren, presteren en socialiseren is veranderd. Leren door samenwerken vindt bijvoorbeeld op een andere manier plaats.

Ten gevolge van deze veranderingen, en de duur daarvan, voelt de schoolleiding de noodzaak ook de beoordeling voor bevordering naar een volgend leerjaar af te stemmen op de ontstane situatie.

Aanvulling op de overgangsnormen

Dit schrijven is bedoeld als een aanvulling op de bestaande Overgangsregeling voor het VMBO. Daarin is vastgelegd wat de eisen zijn om bevorderd te worden na het volgende leerjaar. Elke leerling die niet aan deze norm voldoet komt op een bespreeklijst.

Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, staan op de bespreeklijst. Over deze leerlingen neemt de docentenvergadering een besluit (dit besluit is bindend) over ‘bevordering’, afstromen naar een ander onderwijsniveau of ‘doublure’. (pag. 3 overgangsnormen vmbo)

De huidige Overgangsregeling heeft in zich dat een leerling nooit op voorhand blijft zitten. Wanneer een leerling niet aan de norm voldoet komt hij ongeacht het resultaat op de bespreeklijst.

Bespreeklijst.

Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen mogen onder de geschetste bijzondere omstandigheden coulance verwachten. De directe redenen hiervoor zijn:

 • Vanaf de COVID-periode is het beperkt mogelijk (gebleven) om de leerinhoudelijke studievoortgang formatief te monitoren aan de hand van cijfertoetsing en beoordeling van (praktische) opdrachten, werkstukken e.d. met cijfers of een letterscore (O,V,G,U).
 • Leerlingen volgen onderwijs op afstand onder ongelijke condities. Fysiek en mentale condities in de thuissituatie verschillen. Tevens zijn er verschillen in facilitering van hardware.
 • Tot aan de zomervakantie is het niet of alleen gedeeltelijk mogelijk fysiek onderwijs te volgen en toetsen af te nemen.

Conclusie:

Omdat leerlingen niet de dupe mogen zijn van de situatie m.b.t. COVID-19 worden alle leerlingen bevorderd mits de mentor, ondersteund door de vergadering, kan aantonen dat de leerling geen perspectief heeft in het volgend schooljaar in dezelfde leerroute.

Globaal kun je drie groepen leerlingen onderscheiden:

 1. Leerlingen die er tot 16 maart goed voorstonden en waarover geen twijfel bestond worden bevorderd. Zij worden als kansrijk aangemerkt ook al zijn de resultaten ten tijde van het afstandsonderwijs gedaald.
 2. Leerlingen die op 16 maart niet aan de overgangsnormen voldeden maar in de basis wel het niveau aankunnen en hun inzet gecontinueerd hebben ten tijde van het afstandsonderwijs worden bevorderd. Zij worden als kansrijk aangemerkt.
 3. Leerlingen waarbij er al voor 16 maart grote twijfel was over een gunstig perspectief of waarbij reeds een traject was gestart dat gericht was op afstromen of blijven zitten en waarbij ten tijde van het afstandsonderwijs geringe betrokkenheid, inzet of motivatie is gebleken zal de mentor schriftelijk een advies opstellen waarin gemotiveerd wordt op welke wijze de leerroute vervolgd wordt.

Overgangsregeling leerjaar 1 en 2

Iedere leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar tenzij de mentor een advies opstelt, ondersteund door de vergadering, dat de leerling niet kansrijk is in het volgende leerjaar.

De mentor van de leerling geeft in een gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) een onderbouwing van dit advies. De leerling en ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit advies naast zich neerleggen en plaatsing in het volgende leerjaar eisen. Er is dus sprake van een niet bindend advies. Deze gesprekken vinden in de weken voor de zomervakantie plaats.

Zoals gebruikelijk blijven wij de voortgang in het leerproces van de leerling nauwgezet         volgen.

Als school denken wij na over de wijze waarop wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat alle leerlingen uiteindelijk in staat worden gesteld om hun diploma te behalen.

Overgangsregeling voorexamenjaar vmbo:

 • Iedere leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, mits het PTA[1] is afgerond, tenzij deze leerling niet kansrijk is in de leerjaar.
 • Alleen de vakken, die onderdeel uitmaken van het examen tellen mee in het advies of de leerling al dan niet kansrijk is.

De docentenvergadering geeft een bindend advies waarbij zij de overgangsnormen toepassen in het licht van de eerder geschetste drie groepen leerlingen en rekening houdend met de bijzondere situatie waarin wij ons nu bevinden.

De mentor van de leerling geeft in een gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) een onderbouwing van dit bindende advies. Indien de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met deze beslissing, kan revisie worden aangevraagd.

Revisie.

Ouders en meerderjarige leerlingen kunnen binnen 24 uur na mededeling van de uitslag van de overgangsvergadering schriftelijk een verzoek tot revisie indienen bij de directeur. Een revisieverzoek kan alleen ingediend worden als er sprake is van een nieuw feit, waarvan de docentenvergadering geen kennis had ten tijde van de overgangsvergadering.

De directeur bepaalt over de revisie ontvankelijk is en roept daarna de docentenvergadering bijeen voor een heroverweging.

 

[1] Toetsen afgerond en de opdrachten (BV. Praktische opdrachten, boekverslagen enz. ) zijn ingeleverd.