De school heeft een privacyreglement. In dit reglement is bijvoorbeeld geregeld welke informatie over leerlingen aan instanties buiten de school ter beschikking wordt gesteld. Aan overheidsinstanties wordt alleen bekend gemaakt of de leerling is ingeschreven, de leeftijd, de geboortedatum en geboorteplaats. Aan particulieren en bedrijven worden geen inlichtingen verstrekt. Voor het geven van andere informatie is toestemming nodig van de leerling en in geval van minderjarigheid, van de ouder(s)/verzorger(s).

In deze privacy verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de verwerking van de persoonsgegevens die wij ontvangen door uw bezoek aan onze websites. Het gaat om de websites van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en haar scholen:

  • Rutger Kopland School te Siddeburen (RKS)
  • George Martens School te Appingedam (GMS)
  • Theda Mansholt College te Delfzijl (TMC)
  • Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum te Appingedam (RPCL)

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot persoonsgegevens:

  1. Wij hechten waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaan zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens.
  2. Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.
  3. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
  4. Wij nemen bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht.

Inzagerecht
De Algemene Verordening Persoonsgegevens geeft recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u dit schriftelijk melden per mail: privacy@eemsdeltacollege.nl