Als ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen hun kind aan te melden bij een school voor regulier onderwijs, zoals het Theda Mansholt College, dan moeten zij erop kunnen rekenen dat de school aparte voorzieningen kan treffen voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
De school moet tot op zekere hoogte in staat zijn om in te kunnen spelen op de specifieke pedagogisch-didactische aanpak die een kind behoeft. Leerlingen die naast de basisondersteuning, aanvullende ondersteuning nodig hebben kunnen terecht op het Theda Mansholt College. Binnen het Theda Mansholt College is het uitgangspunt voor toelating dat leerlingen een goede kans hebben om op de school een diploma te behalen.
Onze school heeft een gelimiteerd aanbod aan voorzieningen en mogelijkheden. Daarom worden er, in het belang van de betreffende leerlingen en de school vaak ook individuele afwegingen gemaakt. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school in de richting van een positieve ontwikkeling van het kind, staan hierbij centraal.

Ouder(s)/verzorger(s) die geïnteresseerd zijn in de toelatingsprocedure kunnen informatie opvragen bij de teamleider. De teamleider van de afdeling waarvoor toelating wordt gevraagd, neemt o.a. op basis van hieronder genoemde criteria, een beslissing. De teamleider kan zich daarbij laten adviseren door betrokkenen binnen en buiten de organisatie.
In de beschreven toelatingsprocedure gaan we breed in op de criteria die kunnen leiden tot het besluit een leerling niet toe te laten. Bij dit besluit staat het belang van de leerling voorop.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het besluit van de teamleider, kunnen zij bezwaar aantekenen bij de directeur. Indien nodig kan ook gekozen worden voor de weg naar een beroepsprocedure bij officiële instanties.
Kort samengevat hebben deze criteria betrekking op:
• psychiatrische problematiek of gedragsstoornissen
• cognitieve beperkingen
• leerproblematiek
• bepaalde visuele of auditieve beperkingen
• gebrek aan technische voorzieningen
• gebrek aan opnamecapaciteit
• het niet in evenwicht kunnen brengen van zorg- en de onderwijsondersteuningsbehoefte.